top of page

Dikkat Eksiklii ve Hiperaktivite Bozukluu Nedir? Belirtileri ve Tedavi Y繹ntemleri

G羹ncelleme tarihi: 2 g羹n 繹nce

 Dikkat Eksiklii ve Hiperaktivite Bozukluu Nedir? Belirtileri ve Tedavi Y繹ntemleri

Dikkat Eksiklii ve Hiperaktivite Bozukluu (DEHB), genellikle 癟ocukluk 癟a覺nda ortaya 癟覺kan ve dikkati s羹rd羹rme, a覺r覺 hareketlilik ve d羹rt羹sellik gibi belirtilerle karakterize edilen n繹ro-geliimsel bir bozukluktur. DEHB, 癟ocuklar覺n akademik, sosyal ve aile yaamlar覺nda 繹nemli zorluklara yol a癟abilir ve tedavi edilmediinde yetikinlik d繹neminde de devam edebilir. Bu yaz覺da, Dikkat Eksiklii ve Hiperaktivite Bozukluu'nun belirtilerini, nedenlerini ve en etkili tedavi y繹ntemlerini detayl覺 olarak ele alaca覺z. Hem 癟ocuklar hem de yetikinler i癟in DEHB ile baa 癟覺kman覺n yollar覺n覺 kefedeceiz.

Dikkat Eksiklii ve Hiperaktivite Bozukluu Nedir?

Dikkat Eksiklii ve Hiperaktivite Bozukluu (DEHB), dikkat s羹resinde k覺sal覺k, a覺r覺 hareketlilik ve d羹rt羹 kontrol羹nde zorluklarla karakterize edilen n繹ro-geliimsel bir bozukluktur. DEHB, genellikle 癟ocukluk 癟a覺nda tehis edilir, ancak belirtileri yetikinlikte de devam edebilir. Bu bozukluk, bireylerin akademik, sosyal ve mesleki yaamlar覺nda 繹nemli zorluklara yol a癟abilir.

DEHB'nin Tan覺m覺 ve nemi

DEHB, bireyin dikkatini s羹rd羹rememe, organize olamama, a覺r覺 hareketlilik ve d羹rt羹sellik gibi belirtilerle kendini g繹sterir. Bu bozukluk, hem 癟ocuklar hem de yetikinler i癟in g羹nl羹k yaam覺 zorlat覺rabilir. DEHB'nin erken tehisi ve uygun tedavisi, bireylerin yaam kalitesini 繹nemli 繹l癟羹de art覺rabilir ve uzun vadeli komplikasyonlar覺 繹nleyebilir. DEHB'nin tan覺m覺 ve 繹nemi, bu bozukluun neden olduu zorluklar覺 anlamak ve uygun m羹dahalelerle yaam kalitesini iyiletirmek a癟覺s覺ndan kritiktir.

Dikkat Eksiklii ve Hiperaktivite Bozukluu T羹rleri

DEHB, 羹癟 ana t羹re ayr覺l覺r:

 • Dikkat Eksiklii Bask覺n Tip:Bu t羹rde, dikkat eksiklii belirtileri 繹n plandad覺r. Bireyler, dikkati s羹rd羹rmekte zorlan覺r, detaylar覺 g繹zden ka癟覺r覺r ve g繹revleri tamamlamakta g羹癟l羹k 癟eker.

 • Hiperaktivite/D羹rt羹sellik Bask覺n Tip:Bu t羹rde, hiperaktivite ve d羹rt羹sellik belirtileri bask覺nd覺r. Bireyler, yerinde duramama, s羹rekli hareket etme ihtiyac覺 ve sab覺rs覺zl覺k gibi belirtiler g繹sterir.

 • Kombine Tip:Bu t羹r, hem dikkat eksiklii hem de hiperaktivite/d羹rt羹sellik belirtilerinin bir arada bulunduu en yayg覺n DEHB t羹r羹d羹r.


DEHB'nin Yayg覺nl覺覺 ve 襤statistikler

DEHB, d羹nya genelinde yayg覺n olarak g繹r羹len bir bozukluktur. Arat覺rmalara g繹re, 癟ocuklar aras覺nda DEHB'nin g繹r羹lme oran覺 yakla覺k %5-7 civar覺ndad覺r. Erkeklerde k覺zlara g繹re daha s覺k tehis edilir. Yetikinlerde ise DEHB'nin g繹r羹lme oran覺 %2-5 aras覺nda deimektedir. DEHB'nin yayg覺nl覺覺 ve bu bozuklua sahip bireylerin kar覺lat覺覺 zorluklar, erken tehis ve m羹dahale ihtiyac覺n覺 vurgular. Ayr覺ca, toplumda DEHB fark覺ndal覺覺n覺 art覺rmak ve destek mekanizmalar覺n覺 g羹癟lendirmek 繹nemlidir.

DEHB Belirtileri ve Tehisi

Dikkat Eksiklii ve Hiperaktivite Bozukluu (DEHB), dikkat eksiklii, hiperaktivite ve d羹rt羹sellik belirtileri ile kendini g繹sterir. Bu belirtiler, kiinin g羹nl羹k yaam覺n覺 olumsuz etkileyebilir. DEHB'nin tehisi, belirtilerin deerlendirilmesi ve 癟eitli testler ile yap覺l覺r. 襤te DEHB'nin belirtileri ve tehis s羹reci:

Dikkat Eksiklii Belirtileri

Dikkat eksiklii belirtileri, DEHB'nin en belirgin 繹zelliklerinden biridir. Bu belirtiler, 繹zellikle dikkat gerektiren g繹revlerde ortaya 癟覺kar:

 • G繹revleri Tamamlayamama:Balad覺覺 ileri bitirmekte zorlanma.

 • Dikkatsizlik:Detaylar覺 g繹zden ka癟覺rma, dikkatsiz hatalar yapma.

 • Organizasyon Sorunlar覺:G繹revleri ve aktiviteleri organize etmede zorluk 癟ekme.

 • Dikkat Da覺n覺kl覺覺:D覺 uyaranlara kar覺 a覺r覺 hassasiyet, kolayca dikkatinin da覺lmas覺.

 • Unutkanl覺k:G羹nl羹k aktivitelerde unutkanl覺k, randevular覺 veya 繹nemli olaylar覺 unutma.

 • Odaklanma Sorunu:Uzun s羹reli dikkat gerektiren ilerde konsantrasyonun 癟abuk kaybolmas覺.


Hiperaktivite ve D羹rt羹sellik Belirtileri

Hiperaktivite ve d羹rt羹sellik, DEHB'nin dier 繹nemli belirtileridir. Bu belirtiler, kiinin s羹rekli hareket halinde olma ve d羹羹nmeden hareket etme eiliminde olduunu g繹sterir:

 • Yerinde Duramama:S羹rekli hareket halinde olma, oturduu yerde bile k覺p覺rdanma.

 • A覺r覺 Konuma:S羹rekli ve kontrols羹z bir ekilde konuma.

 • Sab覺rs覺zl覺k:S覺ras覺n覺 beklemekte zorlanma, bakalar覺n覺n s繹z羹n羹 kesme.

 • Ani Tepkiler:D羹羹nmeden ani tepkiler verme, aceleci kararlar alma.

 • Y羹ksek Enerji Seviyesi:S羹rekli hareket etme istei, dinlenme anlar覺nda bile aktif olma.

 • Riskli Davran覺lar:Tehlikeli veya riskli davran覺larda bulunma, sonu癟lar覺n覺 d羹羹nmeden hareket etme.


DEHB Tan覺 Kriterleri

DEHB'nin tan覺s覺, belirli kriterlere g繹re konur. Tan覺 koyma s羹recinde, belirtilerin s羹resi, iddeti ve kiinin g羹nl羹k yaam覺n覺 ne 繹l癟羹de etkiledii deerlendirilir:

 • S羹re:Belirtilerin en az alt覺 ay boyunca devam etmesi gerekmektedir.

 • Ya:Belirtilerin 12 ya覺ndan 繹nce balam覺 olmas覺 gereklidir.

 • Etkilenme:Belirtilerin en az iki farkl覺 ortamda (ev, okul, i gibi) g繹r羹lmesi ve sosyal, akademik veya mesleki ilevsellii olumsuz etkilemesi gerekmektedir.

 • D覺lama Kriterleri:Belirtilerin baka bir psikiyatrik bozuklukla a癟覺klanamamas覺 gerekmektedir.


DEHB Tan覺s覺 襤癟in Kullan覺lan Testler ve Deerlendirmeler

DEHB tan覺s覺nda kullan覺lan 癟eitli testler ve deerlendirme y繹ntemleri, belirtilerin objektif bir ekilde deerlendirilmesine yard覺mc覺 olur:

 • Klinik G繹r羹me:Psikolog veya psikiyatrist taraf覺ndan yap覺lan detayl覺 bir g繹r羹me, belirtilerin deerlendirilmesini salar.

 • Davran覺 Deerlendirme l癟ekleri:Ebeveynler, 繹retmenler ve birey taraf覺ndan doldurulan anketler, belirtilerin iddeti ve yayg覺nl覺覺 hakk覺nda bilgi verir.

 • Psikolojik Testler:DEHB belirtilerini deerlendirmek i癟in kullan覺lan standart testler, bilisel ve dikkat becerilerini 繹l癟er.

 • G繹zlem:Uzmanlar taraf覺ndan yap覺lan davran覺 g繹zlemleri, belirtilerin dorudan deerlendirilmesini salar.


DEHB'nin erken tehisi ve uygun tedavisi, bireylerin yaam kalitesini 繹nemli 繹l癟羹de art覺rabilir. Bu nedenle, belirtilerin fark edilmesi ve profesyonel yard覺m al覺nmas覺 b羹y羹k 繹nem ta覺r.

DEHB'nin Nedenleri ve Risk Fakt繹rleri

Dikkat Eksiklii ve Hiperaktivite Bozukluu (DEHB), 癟eitli nedenlerden kaynaklanabilir ve bir癟ok risk fakt繹r羹ne bal覺 olarak geliebilir. DEHB'nin nedenlerini ve risk fakt繹rlerini anlamak, bu bozukluun nas覺l 繹nlenebilecei ve y繹netilebilecei konusunda 繹nemli bilgiler sunar. 襤te DEHB'nin nedenleri ve risk fakt繹rleri:

Genetik Fakt繹rler ve Aile Ge癟mii

DEHB'nin geliiminde genetik fakt繹rlerin 繹nemli bir rol oynad覺覺 bilinmektedir. Arat覺rmalar, DEHB'nin ailelerde kal覺tsal olarak ge癟tiini g繹stermektedir:

 • Aile Ge癟mii:DEHB olan bireylerin aile 羹yelerinde de benzer belirtilerin g繹r羹lme olas覺l覺覺 y羹ksektir. DEHB olan ebeveynlerin 癟ocuklar覺nda bu bozukluun gelime riski daha fazlad覺r.

 • Genetik Arat覺rmalar:Genetik 癟al覺malar, DEHB ile ilikili belirli genetik varyasyonlar覺 ortaya 癟覺karm覺t覺r. Bu genetik varyasyonlar, beyin fonksiyonlar覺n覺 ve n繹rotransmitter sistemlerini etkileyebilir.

 • 襤kiz al覺malar覺:襤kizler 羹zerinde yap覺lan arat覺rmalar, DEHB'nin kal覺tsall覺覺n覺 desteklemektedir. Tek yumurta ikizlerinde DEHB'nin g繹r羹lme oran覺, 癟ift yumurta ikizlerine g繹re daha y羹ksektir.


evresel Etkenler ve Doum ncesi Riskler

evresel fakt繹rler ve doum 繹ncesi koullar da DEHB'nin geliiminde 繹nemli rol oynayabilir:

 • Gebelik S覺ras覺nda Maruziyet:Annenin hamilelik s覺ras覺nda sigara, alkol veya uyuturucu madde kullan覺m覺, DEHB riskini art覺rabilir. Ayr覺ca, gebelikte yetersiz beslenme veya toksinlere maruziyet de bu riski art覺rabilir.

 • Doum Komplikasyonlar覺:Erken doum, d羹羹k doum a覺rl覺覺 veya doum s覺ras覺nda yaanan oksijen eksiklii gibi komplikasyonlar, DEHB geliiminde risk fakt繹rleri aras覺nda yer al覺r.

 • evresel Toksinler:Kurun gibi 癟evresel toksinlere maruz kalma, 癟ocuklarda DEHB riskini art覺rabilir. zellikle erken 癟ocukluk d繹neminde bu t羹r toksinlere maruziyet, beyin geliimini olumsuz etkileyebilir.


Beyin Yap覺s覺 ve Fonksiyonu

DEHB, beyin yap覺s覺 ve fonksiyonlar覺ndaki baz覺 farkl覺l覺klardan kaynaklanabilir. Bu farkl覺l覺klar, DEHB'nin belirtilerinin ortaya 癟覺kmas覺nda etkili olabilir:

 • Beyin Yap覺s覺ndaki Farkl覺l覺klar:DEHB olan bireylerde, beyin yap覺s覺nda belirli farkl覺l覺klar g繹zlemlenmitir. zellikle frontal lob gibi dikkat, planlama ve d羹rt羹 kontrol羹 ile ilgili b繹lgelerdeki farkl覺l覺klar dikkat 癟ekicidir.

 • N繹rotransmitter D羹zeyleri:DEHB, dopamin ve norepinefrin gibi n繹rotransmitterlerin d羹zensizlii ile ilikilendirilir. Bu kimyasallar, beyin h羹creleri aras覺ndaki iletiimi salar ve dikkat, hareket ve d羹rt羹 kontrol羹 羹zerinde etkili olur.

 • Beyin Fonksiyonlar覺ndaki Anomaliler:Fonksiyonel g繹r羹nt羹leme 癟al覺malar覺, DEHB olan bireylerde belirli beyin b繹lgelerinin daha az aktif olduunu g繹stermitir. Bu durum, dikkat ve kontrol ilevlerinde zorluklara yol a癟abilir.


DEHB'nin nedenleri ve risk fakt繹rleri, bu bozukluun karma覺k bir etiyolojiye sahip olduunu g繹stermektedir. Genetik, 癟evresel ve n繹robiyolojik fakt繹rlerin etkileimi, DEHB'nin geliiminde 繹nemli rol oynar. Bu bilgilerin 覺覺覺nda, DEHB'nin 繹nlenmesi ve y繹netimi i癟in daha etkili stratejiler gelitirilebilir.

DEHB Tedavi Y繹ntemleri

Dikkat Eksiklii ve Hiperaktivite Bozukluu (DEHB) i癟in bir癟ok tedavi y繹ntemi bulunmaktad覺r. Bu y繹ntemler, semptomlar覺 hafifletmek ve bireylerin g羹nl羹k yaamlar覺n覺 daha rahat s羹rd羹rebilmelerini salamak amac覺yla kullan覺l覺r. 襤te DEHB tedavi y繹ntemleri:

襤la癟 Tedavisi: Uyar覺c覺lar ve Uyar覺c覺 Olmayan 襤la癟lar

DEHB tedavisinde en yayg覺n kullan覺lan y繹ntemlerden biri ila癟 tedavisidir. 襤la癟lar, semptomlar覺 y繹netmeye yard覺mc覺 olur ve bireylerin dikkat, odaklanma ve d羹rt羹 kontrol羹 gibi alanlarda daha iyi performans g繹stermelerini salar.

Uyar覺c覺 襤la癟lar:Uyar覺c覺lar, DEHB tedavisinde en s覺k kullan覺lan ila癟lard覺r. Bu ila癟lar, beyin kimyasallar覺n覺 d羹zenleyerek dikkat ve odaklanmay覺 art覺r覺r.

 • Metilfenidat (Ritalin):DEHB tedavisinde yayg覺n olarak kullan覺lan bir uyar覺c覺d覺r.

 • Amfetaminler (Adderall):Dopamin ve norepinefrin seviyelerini art覺rarak 癟al覺覺r.


Uyar覺c覺 Olmayan 襤la癟lar:Uyar覺c覺 ila癟lara yan覺t vermeyen veya yan etki yaayan bireyler i癟in alternatif olarak kullan覺l覺r.

 • Atomoksetin (Strattera):Norepinefrin geri al覺m inhibit繹r羹 olarak 癟al覺覺r ve uyar覺c覺 olmayan bir se癟enektir.

 • Guanfasin ve Klonidin:Y羹ksek tansiyon tedavisinde kullan覺lan bu ila癟lar, DEHB semptomlar覺n覺 da hafifletebilir.


Davran覺 Terapisi ve Psikoterapi

Davran覺 terapisi ve psikoterapi, DEHB y繹netiminde 繹nemli rol oynar. Bu terapiler, bireylerin davran覺lar覺n覺 deitirmelerine ve DEHB'nin g羹nl羹k yaam 羹zerindeki etkilerini azaltmalar覺na yard覺mc覺 olur.

Davran覺 Terapisi:zellikle 癟ocuklarda etkili olan bu terapi, olumlu davran覺lar覺 pekitirmek ve olumsuz davran覺lar覺 azaltmak i癟in kullan覺l覺r.

 • d羹l ve Ceza Sistemleri:Olumlu davran覺lar覺 繹d羹llendirme ve olumsuz davran覺lar覺 uygun ekilde cezaland覺rma stratejileri.

 • Davran覺 Planlar覺:Bireylerin belirli hedeflere ulamalar覺 i癟in yap覺land覺r覺lm覺 planlar.


Bilisel Davran覺癟覺 Terapi (CBT):Hem 癟ocuklar hem de yetikinler i癟in etkili olan bu terapi, d羹羹nce ve davran覺 kal覺plar覺n覺 deitirmeye odaklan覺r.

 • D羹rt羹 Kontrol羹:D羹rt羹sel davran覺lar覺 y繹netmeyi 繹retir.

 • Zaman Y繹netimi ve Organizasyon:Bireylerin zamanlar覺n覺 daha etkili kullanmalar覺n覺 salar.


Diyet ve Beslenme D羹zenlemeleri

Beslenme d羹zenlemeleri, DEHB semptomlar覺n覺 hafifletmekte 繹nemli bir rol oynayabilir. Doru beslenme, beyin fonksiyonlar覺n覺 iyiletirir ve genel sal覺k 羹zerinde olumlu etkiler yarat覺r.

 • eker ve 襤lenmi G覺dalar:eker ve ilenmi g覺dalar, DEHB semptomlar覺n覺 k繹t羹letirebilir. Bu t羹r g覺dalar覺n t羹ketiminin azalt覺lmas覺 繹nerilir.

 • Omega-3 Ya Asitleri:Omega-3 ya asitleri, beyin sal覺覺 i癟in 繹nemlidir ve DEHB semptomlar覺n覺 hafifletebilir. Bal覺k ya覺, keten tohumu ve ceviz gibi omega-3 a癟覺s覺ndan zengin g覺dalar t羹ketilmelidir.

 • Yapay G覺da Boyalar覺 ve Katk覺 Maddeleri:Baz覺 癟ocuklar, yapay g覺da boyalar覺na ve katk覺 maddelerine kar覺 hassas olabilir. Bu maddelerin diyetlerinden 癟覺kar覺lmas覺 semptomlar覺 azaltabilir.

 • Protein ve Kompleks Karbonhidratlar:Dengeli bir diyet, yeterli protein ve kompleks karbonhidratlar覺 i癟ermelidir. Bu besinler, kan ekerini dengelemeye ve beyin fonksiyonlar覺n覺 desteklemeye yard覺mc覺 olur.


Alternatif ve Tamamlay覺c覺 Tedavi Y繹ntemleri

Alternatif ve tamamlay覺c覺 tedavi y繹ntemleri, DEHB semptomlar覺n覺 hafifletmek i癟in kullan覺labilir. Bu y繹ntemler, geleneksel tedavi y繹ntemlerine ek olarak kullan覺labilir ve bireylerin yaam kalitesini art覺rabilir.

 • Mindfulness ve Meditasyon:Stresi azalt覺r ve dikkat becerilerini gelitirir.

 • Egzersiz:D羹zenli fiziksel aktivite, beyin kimyasallar覺n覺 d羹zenleyerek DEHB semptomlar覺n覺 hafifletebilir.

 • Akupunktur:Baz覺 bireyler i癟in DEHB semptomlar覺n覺 hafifletebilir.

 • Biyofeedback:Bireylerin beyin dalgalar覺n覺 kontrol etmeyi 繹renerek dikkat ve odaklanmay覺 art覺rmalar覺na yard覺mc覺 olur.


DEHB tedavi y繹ntemleri, bireylerin semptomlar覺n覺 y繹netmelerine ve g羹nl羹k yaamlar覺n覺 daha iyi s羹rd羹rebilmelerine yard覺mc覺 olur. 襤la癟 tedavisi, davran覺 terapisi, beslenme d羹zenlemeleri ve alternatif tedavi y繹ntemleri, DEHB'nin y繹netiminde etkili ara癟lar sunar. Bireylerin ihtiya癟lar覺na ve semptomlar覺n覺n iddetine g繹re en uygun tedavi plan覺 oluturulmal覺d覺r.

DEHB ile Yaamak: ocuklar ve Yetikinler 襤癟in Stratejiler

Dikkat Eksiklii ve Hiperaktivite Bozukluu (DEHB) ile yaamak, hem 癟ocuklar hem de yetikinler i癟in 癟eitli zorluklar i癟erir. Ancak, uygun stratejiler ve destek y繹ntemleriyle bu zorluklar覺n 羹stesinden gelmek m羹mk羹nd羹r. 襤te DEHB ile yaayan 癟ocuklar ve yetikinler i癟in etkili stratejiler:

DEHB'li ocuklar 襤癟in Eitim ve Destek Y繹ntemleri

DEHB'li 癟ocuklar覺n eitim hayat覺nda baar覺l覺 olmalar覺 ve sosyal becerilerini gelitirmeleri i癟in 繹zel eitim ve destek y繹ntemleri 繹nemlidir:

 • Bireyselletirilmi Eitim Programlar覺 (BEP):DEHB'li 癟ocuklar i癟in okulda bireyselletirilmi eitim programlar覺 haz覺rlanmal覺d覺r. Bu programlar, 癟ocuun ihtiya癟lar覺na g繹re 繹zelletirilmi eitim hedefleri ve stratejileri i癟erir.

 • Pozitif Pekitirme:Olumlu davran覺lar覺 tevik etmek i癟in 繹d羹l ve pekitirme y繹ntemleri kullan覺lmal覺d覺r. d羹ller, 癟ocuun motivasyonunu art覺rabilir.

 • G繹rsel Yard覺mc覺lar:Derslerde g繹rsel materyaller ve yard覺mc覺 ara癟lar kullanmak, DEHB'li 癟ocuklar覺n dikkatini toplamas覺na ve 繹renmesini kolaylat覺r覺r.

 • K覺sa ve Net Talimatlar:retmenler ve ebeveynler, 癟ocuklara k覺sa ve net talimatlar vermelidir. Karma覺k y繹nergeler, dikkat da覺lmas覺na neden olabilir.

 • D羹zenli Molalar:DEHB'li 癟ocuklar, uzun s羹reli dikkat gerektiren aktivitelerde zorlanabilir. Bu nedenle, d羹zenli aral覺klarla k覺sa molalar verilmelidir.

 • Destek Gruplar覺 ve Dan覺manl覺k:Ebeveynler ve 繹retmenler i癟in destek gruplar覺 ve dan覺manl覺k hizmetleri, DEHB'li 癟ocuklarla baa 癟覺kmada yard覺mc覺 olabilir.


Yetikinlerde DEHB Y繹netimi ve 襤 Yaam覺

Yetikinlerde DEHB, i hayat覺nda ve g羹nl羹k yaamda 癟eitli zorluklara yol a癟abilir. Ancak, uygun y繹netim stratejileri ve desteklerle bu zorluklar覺n 羹stesinden gelinebilir:

 • Zaman Y繹netimi:Yetikinler, g繹revlerini planlamak ve zamanlar覺n覺 verimli kullanmak i癟in zaman y繹netimi ara癟lar覺 ve tekniklerinden faydalanmal覺d覺r. Ajandalar, takvimler ve hat覺rlat覺c覺lar kullanmak etkili olabilir.

 • G繹revleri Par癟alama:B羹y羹k projeleri ve g繹revleri daha k羹癟羹k ve y繹netilebilir par癟alara ay覺rmak, odaklanmay覺 ve tamamlamay覺 kolaylat覺r覺r.

 • D羹zenli Molalar:Uzun s羹reli 癟al覺ma d繹nemlerinde d羹zenli molalar vermek, zihinsel yorgunluu azalt覺r ve verimlilii art覺r覺r.

 • Destek ve Dan覺manl覺k:襤 yerinde veya 繹zel yaamda zorluklarla baa 癟覺kmak i癟in profesyonel destek ve dan覺manl覺k hizmetlerinden yararlanmak 繹nemlidir.

 • evresel D羹zenlemeler:al覺ma ortam覺n覺 d羹zenlemek ve dikkat da覺t覺c覺 unsurlar覺 en aza indirmek, odaklanmay覺 art覺rabilir. G羹r羹lt羹 繹nleyici kulakl覺klar veya sessiz 癟al覺ma alanlar覺 faydal覺 olabilir.

 • Egzersiz ve Sal覺kl覺 Yaam:D羹zenli egzersiz yapmak ve sal覺kl覺 bir yaam tarz覺 benimsemek, zihinsel sal覺覺 ve genel refah覺 art覺r覺r.


DEHB'li Bireyler 襤癟in G羹nl羹k Yaam 襤pu癟lar覺

DEHB ile yaamak, g羹nl羹k yaamda belirli al覺kanl覺klar ve stratejilerle daha y繹netilebilir hale gelebilir:

 • Rutin Oluturma:G羹nl羹k bir rutin oluturmak, DEHB'li bireylerin g繹revleri ve aktiviteleri daha iyi y繹netmelerine yard覺mc覺 olabilir.

 • Yap覺lacaklar Listesi:G羹nl羹k yap覺lacaklar listesi haz覺rlamak, g繹revlerin takip edilmesini kolaylat覺r覺r ve unutkanl覺覺 azalt覺r.

 • Sal覺kl覺 Beslenme:Dengeli bir diyet, DEHB semptomlar覺n覺 hafifletebilir. Omega-3 ya asitleri, protein ve kompleks karbonhidratlar a癟覺s覺ndan zengin besinler t羹ketmek 繹nemlidir.

 • Uyku D羹zeni:D羹zenli ve kaliteli uyku, DEHB semptomlar覺n覺 hafifletebilir. Her gece ayn覺 saatte yat覺p kalkmak ve uyku ortam覺n覺 optimize etmek faydal覺d覺r.

 • Stres Y繹netimi:Stresi y繹netmek i癟in meditasyon, yoga ve derin nefes egzersizleri gibi rahatlama teknikleri kullanmak 繹nemlidir.

 • Sosyal Destek:Aile ve arkadalarla g羹癟l羹 sosyal balar kurmak, duygusal destek salar ve DEHB ile baa 癟覺kmay覺 kolaylat覺r覺r.


Bu stratejiler ve destek y繹ntemleri, DEHB ile yaayan bireylerin g羹nl羹k yaamlar覺n覺 daha iyi y繹netmelerine yard覺mc覺 olabilir. Her bireyin ihtiya癟lar覺na uygun y繹ntemler belirlemek ve bunlar覺 uygulamak, DEHB'nin getirdii zorluklar覺 hafifletebilir ve yaam kalitesini art覺rabilir.

DEHB ve Eitim: retmenler ve Ebeveynler 襤癟in Rehber

Dikkat Eksiklii ve Hiperaktivite Bozukluu (DEHB), eitim s羹recinde hem 繹retmenler hem de ebeveynler i癟in 癟eitli zorluklar yaratabilir. Ancak, uygun stratejiler ve desteklerle DEHB'li 繹rencilerin eitimde baar覺l覺 olmalar覺 salanabilir. 襤te 繹retmenler ve ebeveynler i癟in DEHB y繹netimi rehberi:

S覺n覺f Ortam覺nda DEHB'li renciler 襤癟in Destek

DEHB'li 繹rencilerin s覺n覺f ortam覺nda baar覺l覺 olmalar覺 i癟in 繹retmenlerin kullanabilecei 癟eitli destek y繹ntemleri vard覺r:

 • Yap覺land覺r覺lm覺 evre:S覺n覺f ortam覺n覺 yap覺land覺rmak, DEHB'li 繹rencilerin dikkatini toplamas覺na yard覺mc覺 olabilir. D羹zenli ve 繹ng繹r羹lebilir bir ortam salamak 繹nemlidir.

 • Net ve K覺sa Talimatlar:rencilere verilen talimatlar覺n net, k覺sa ve anla覺l覺r olmas覺 繹nemlidir. Karma覺k y繹nergeler dikkat da覺lmas覺na yol a癟abilir.

 • G繹rsel Yard覺mc覺lar ve Ara癟lar:G繹rsel materyaller ve yard覺mc覺 ara癟lar kullanmak, DEHB'li 繹rencilerin 繹renmesini kolaylat覺r覺r. Posterler, grafikler ve g繹rsel iaretler faydal覺d覺r.

 • Pozitif Pekitirme:Olumlu davran覺lar覺 tevik etmek i癟in 繹d羹ller ve pekitirme teknikleri kullan覺lmal覺d覺r. Bu, 繹rencinin motivasyonunu art覺r覺r.

 • D羹zenli Molalar:Uzun s羹reli dikkat gerektiren aktiviteler s覺ras覺nda d羹zenli molalar vermek, 繹rencinin dikkatini toparlamas覺na yard覺mc覺 olur.

 • Bireyselletirilmi Eitim Programlar覺 (BEP):DEHB'li 繹renciler i癟in bireyselletirilmi eitim programlar覺 haz覺rlanmal覺d覺r. Bu programlar, 繹rencinin ihtiya癟lar覺na uygun hedefler ve stratejiler i癟erir.

 • Alternatif renme Y繹ntemleri:eitli 繹renme stillerine hitap eden y繹ntemler kullanmak, DEHB'li 繹rencilerin 繹renme s羹re癟lerine daha iyi adapte olmalar覺n覺 salar.


Evde DEHB Y繹netimi: Ebeveynler 襤癟in 襤pu癟lar覺

Evde DEHB'li 癟ocuklarla baa 癟覺kmak, ebeveynlerin 癟eitli stratejiler ve destek y繹ntemleri kullanmas覺n覺 gerektirir:

 • D羹zenli Rutin:G羹nl羹k bir rutin oluturmak, DEHB'li 癟ocuklar i癟in 繹nemlidir. D羹zenli yemek, uyku ve 癟al覺ma saatleri, 癟ocuklar覺n kendilerini g羹vende hissetmelerine yard覺mc覺 olur.

 • Net ve Tutarl覺 Kurallar:Evde belirlenen kurallar覺n net ve tutarl覺 olmas覺 繹nemlidir. Kurallar, 癟ocuklara a癟覺k癟a anlat覺lmal覺 ve s羹rekli olarak uygulanmal覺d覺r.

 • Pozitif Disiplin:Olumlu davran覺lar覺 pekitirmek i癟in 繹d羹ller ve pozitif geri bildirim kullan覺lmal覺d覺r. Negatif davran覺lar i癟in yap覺c覺 ve olumlu bir ekilde yakla覺lmal覺d覺r.

 • dev ve al覺ma Alan覺:ocuun 繹dev ve 癟al覺ma yapabilecei sessiz, d羹zenli ve dikkat da覺t覺c覺 unsurlardan ar覺nd覺r覺lm覺 bir alan salanmal覺d覺r.

 • Destekleyici 襤letiim:A癟覺k ve destekleyici bir iletiim tarz覺 benimsemek, 癟ocuun duygusal ihtiya癟lar覺n覺 kar覺lamaya yard覺mc覺 olur. ocuun hislerini ve d羹羹ncelerini ifade etmesine izin verilmelidir.

 • Aktiviteler ve Hobi:ocuun ilgi alanlar覺na uygun aktiviteler ve hobiler bulmak, dikkat s羹resini ve odaklanma yeteneini gelitirebilir.

 • Eitim ve Bilin癟lendirme:Ebeveynler, DEHB hakk覺nda bilgi sahibi olmal覺 ve 癟ocuklar覺n覺n ihtiya癟lar覺na uygun stratejiler gelitirmek i癟in eitim almal覺d覺r.


DEHB ve zel Eitim Programlar覺

DEHB'li 繹renciler i癟in 繹zel eitim programlar覺, 繹renme s羹re癟lerini ve akademik baar覺lar覺n覺 desteklemek amac覺yla tasarlanm覺t覺r:

 • Bireyselletirilmi Eitim Programlar覺 (BEP):DEHB'li 繹renciler i癟in haz覺rlanan BEP'ler, 繹rencinin 繹zel ihtiya癟lar覺na g繹re d羹zenlenmi eitim hedefleri ve stratejileri i癟erir.

 • zel Eitim Hizmetleri:DEHB'li 繹renciler, okullarda sunulan 繹zel eitim hizmetlerinden yararlanabilir. Bu hizmetler, 繹rencinin akademik, sosyal ve duygusal geliimini destekler.

 • Kaynak Odalar ve Destek Programlar覺:DEHB'li 繹renciler, kaynak odalarda veya destek programlar覺nda bireysel veya k羹癟羹k grup halinde eitim alabilirler. Bu ortamlar, daha fazla dikkat ve 繹zen gerektiren 繹renciler i癟in uygundur.

 • Eitim Teknolojileri:Eitim teknolojileri ve dijital ara癟lar, DEHB'li 繹rencilerin 繹renme s羹re癟lerini desteklemek i癟in kullan覺labilir. 襤nteraktif yaz覺l覺mlar, eitim uygulamalar覺 ve dijital ders materyalleri faydal覺d覺r.

 • Sosyal Beceriler Eitimi:DEHB'li 繹renciler i癟in sosyal beceriler eitimi programlar覺, sosyal etkileim ve iletiim becerilerini gelitirmeye yard覺mc覺 olur.


Bu stratejiler ve destek y繹ntemleri, DEHB'li 繹rencilerin eitim hayat覺nda baar覺l覺 olmalar覺n覺 ve g羹nl羹k yaamlar覺n覺 daha iyi y繹netmelerini salar. retmenler ve ebeveynler, ibirlii i癟inde 癟al覺arak DEHB'li 癟ocuklara en iyi destei sunabilirler.

DEHB'nin Uzun Vadeli Etkileri ve Komplikasyonlar覺

Dikkat Eksiklii ve Hiperaktivite Bozukluu (DEHB), tedavi edilmediinde uzun vadeli 癟eitli etkiler ve komplikasyonlar dourabilir. Bu bozukluk, bireylerin hem kiisel hem de profesyonel yaamlar覺n覺 derinden etkileyebilir. 襤te DEHB'nin uzun vadeli etkileri ve komplikasyonlar覺:

Tedavi Edilmemi DEHB'nin Potansiyel Sonu癟lar覺

Tedavi edilmemi DEHB, bireylerin yaam覺nda ciddi sorunlara yol a癟abilir:

 • Akademik Baar覺s覺zl覺k:DEHB'li bireyler, dikkat ve odaklanma problemleri nedeniyle akademik baar覺s覺zl覺k yaayabilirler. Bu durum, eitim hayat覺n覺n her aamas覺nda g繹r羹lebilir.

 • 襤 Hayat覺nda Zorluklar:DEHB, i yerinde dikkat eksiklii, zaman y繹netimi sorunlar覺 ve organizasyon eksiklii nedeniyle profesyonel baar覺y覺 olumsuz etkileyebilir. S覺k i deitirme ve d羹羹k i performans覺 yayg覺n olabilir.

 • Finansal Sorunlar:襤 hayat覺ndaki zorluklar, finansal sorunlara yol a癟abilir. DEHB'li bireyler, b羹t癟e y繹netimi ve finansal planlama konusunda zorlanabilirler.

 • Kariyer ve Eitim Hedeflerinde Zorluklar:Tedavi edilmemi DEHB, uzun vadeli eitim ve kariyer hedeflerine ulamay覺 zorlat覺rabilir. Bireyler, hedeflerini ger癟ekletirmede s羹rekli engellerle kar覺laabilirler.

 • 襤liki Problemleri:DEHB, kiisel ilikilerde de sorunlara yol a癟abilir. D羹rt羹sellik ve dikkat eksiklii, arkadal覺k, aile ve romantik ilikilerde gerilim ve 癟at覺malara neden olabilir.


DEHB'nin Sosyal ve Duygusal Etkileri

DEHB'nin sosyal ve duygusal etkileri, bireylerin yaam kalitesini 繹nemli 繹l癟羹de etkileyebilir:

 • D羹羹k z Sayg覺 ve zg羹ven:S羹rekli eletiri ve baar覺s覺zl覺k deneyimleri, d羹羹k 繹z sayg覺 ve 繹zg羹vene yol a癟abilir. Bireyler, kendilerini yetersiz ve baar覺s覺z hissedebilirler.

 • Depresyon ve Anksiyete:DEHB, depresyon ve anksiyete gibi duygusal sorunlarla ilikilendirilebilir. Bireyler, youn stres ve duygusal dalgalanmalar yaayabilirler.

 • Sosyal 襤zolasyon:Dikkat ve d羹rt羹 kontrol羹ndeki zorluklar, sosyal ilikilerde problemlere neden olabilir. Bu durum, bireylerin sosyal olarak izole hissetmesine yol a癟abilir.

 • Davran覺 Problemleri:Tedavi edilmemi DEHB, davran覺 problemlerine ve hatta madde ba覺ml覺l覺覺 gibi ciddi sorunlara yol a癟abilir.

 • Stres ve Hayal K覺r覺kl覺覺:G羹nl羹k yaamda s羹rekli kar覺la覺lan zorluklar, y羹ksek stres ve s羹rekli hayal k覺r覺kl覺覺 duygusuna yol a癟abilir. Bu durum, bireylerin ruhsal sal覺覺n覺 olumsuz etkileyebilir.


Uzun Vadeli 襤zleme ve Bak覺m Planlar覺

DEHB'nin y繹netimi, uzun vadeli izleme ve bak覺m planlar覺 gerektirir. Bireylerin semptomlar覺n覺 etkin bir ekilde y繹netmek ve yaam kalitelerini art覺rmak i癟in d羹zenli takip ve destek salanmal覺d覺r:

 • D羹zenli Doktor Kontrolleri:DEHB'nin y繹netimi i癟in d羹zenli doktor kontrolleri 繹nemlidir. Bu kontroller, tedavi planlar覺n覺n etkinliini deerlendirmek ve gerekli ayarlamalar覺 yapmak i癟in f覺rsat salar.

 • Terapi ve Dan覺manl覺k:Bireyler, bilisel davran覺癟覺 terapi (CBT) ve dier terapi t羹rlerinden faydalanabilirler. Bu terapiler, DEHB'nin semptomlar覺n覺 y繹netmeye yard覺mc覺 olabilir.

 • Eitim ve Destek Gruplar覺:DEHB hakk覺nda bilgi sahibi olmak ve destek gruplar覺na kat覺lmak, bireylerin kendilerini daha iyi anlamalar覺na ve baa 癟覺kma stratejileri gelitirmelerine yard覺mc覺 olur.

 • 襤la癟 Y繹netimi:襤la癟 tedavisi g繹ren bireyler i癟in d羹zenli takip ve doz ayarlamalar覺 gerekebilir. Yan etkilerin izlenmesi ve ila癟lar覺n etkinliinin deerlendirilmesi 繹nemlidir.

 • Yaam Tarz覺 Deiiklikleri:Sal覺kl覺 bir yaam tarz覺 benimsemek, DEHB'nin y繹netiminde 繹nemli bir rol oynar. D羹zenli egzersiz, dengeli beslenme ve yeterli uyku, semptomlar覺n hafifletilmesine yard覺mc覺 olabilir.

 • Kariyer ve Eitim Dan覺manl覺覺:DEHB'li bireyler i癟in kariyer ve eitim dan覺manl覺覺, hedef belirleme ve bu hedeflere ulamada destek salayabilir.

 • Aile ve Sosyal Destek:Aile 羹yeleri ve arkadalar, DEHB'li bireylere duygusal destek sunabilirler. Bu destek, bireylerin g羹nl羹k yaamlar覺n覺 daha iyi y繹netmelerine yard覺mc覺 olabilir.


Bu uzun vadeli izleme ve bak覺m planlar覺, DEHB'li bireylerin semptomlar覺n覺 y繹netmelerine ve yaam kalitelerini art覺rmalar覺na yard覺mc覺 olabilir. Tedavi edilmemi DEHB'nin potansiyel sonu癟lar覺n覺 ve sosyal-duygusal etkilerini anlamak, bu bozukluun y繹netiminde etkili stratejiler gelitirilmesini salar.

DEHB Destek Gruplar覺 ve T羹rk癟e Kaynaklar覺

Dikkat Eksiklii ve Hiperaktivite Bozukluu (DEHB) ile yaayan bireyler ve aileleri i癟in 癟eitli destek gruplar覺 ve kaynaklar, bu bozukluun y繹netiminde b羹y羹k bir yard覺mc覺 olabilir. 襤te DEHB'li bireyler ve aileler i癟in mevcut olan destek gruplar覺, bilgi salayan kurulular ve online kaynaklar:

DEHB'li Bireyler ve Aileler 襤癟in Destek Gruplar覺

DEHB ile yaamak, hem bireyler hem de aileleri i癟in zorluklar dourabilir. Destek gruplar覺, bu zorluklar覺n 羹stesinden gelmek i癟in 繹nemli bir kaynak olabilir:

 • T羹rk Psikologlar Dernei (TPD):TPD, DEHB'li bireyler ve aileleri i癟in 癟eitli destek programlar覺 sunar. Grup terapileri ve bireysel dan覺manl覺k hizmetleri ile destek salar.

 • DEHB Destek Gruplar覺:Baz覺 b羹y羹k ehirlerde (襤stanbul, Ankara, 襤zmir gibi) DEHB'li bireyler ve aileleri i癟in d羹zenlenen destek gruplar覺 bulunmaktad覺r. Bu gruplar, deneyim payla覺m覺 ve moral destei salar.

 • Ebeveyn Destek Gruplar覺:DEHB'li 癟ocuklar覺n ebeveynleri i癟in oluturulan gruplar, ebeveynlerin deneyimlerini paylamalar覺na ve birbirlerine destek olmalar覺na yard覺mc覺 olur. Bu gruplar genellikle okullarda veya yerel topluluk merkezlerinde d羹zenlenir.


DEHB Hakk覺nda Bilgi ve Yard覺m Salayan Kurulular

DEHB hakk覺nda bilgi ve yard覺m salayan bir癟ok kurulu, bu bozukluun y繹netiminde rehberlik sunar:

 • T羹rkiye ocuk ve Gen癟 Psikiyatrisi Dernei:DEHB hakk覺nda bilimsel bilgiler ve tedavi se癟enekleri sunar. Ayr覺ca, aileler ve uzmanlar i癟in eitim programlar覺 d羹zenler.

 • T.C. Sal覺k Bakanl覺覺:DEHB ile ilgili bilgi ve kaynaklara eriim salar. Sal覺k Bakanl覺覺'n覺n web sitesinde DEHB hakk覺nda detayl覺 bilgiler ve rehberler bulunabilir.

 • Milli Eitim Bakanl覺覺 (MEB):MEB, okullarda DEHB'li 繹renciler i癟in 繹zel eitim programlar覺 ve destek hizmetleri sunar. Rehberlik ve Arat覺rma Merkezleri (RAM) arac覺l覺覺yla destek salar.

 • T羹rk Psikiyatri Dernei:DEHB ile ilgili g羹ncel arat覺rmalar, makaleler ve tedavi yakla覺mlar覺n覺 sunar. Ayr覺ca, DEHB'li bireyler i癟in profesyonel yard覺m hizmetleri salar.


Online Kaynaklar ve Topluluklar

DEHB hakk覺nda bilgi edinmek ve destek almak i癟in bir癟ok online kaynak ve topluluk bulunmaktad覺r:

Online Destek Gruplar覺 ve Forumlar:DEHB'li bireyler ve aileleri i癟in oluturulmu online forumlar ve destek gruplar覺, deneyim payla覺m覺 ve bilgi edinme a癟覺s覺ndan faydal覺d覺r. rnein, Facebook gruplar覺 ve 癟eitli forum siteleri bu ama癟la kullan覺labilir.

T羹rk癟e Bilgi ve Eitim Siteleri:DEHB hakk覺nda bilgi sunan bir癟ok T羹rk癟e web sitesi bulunmaktad覺r. Bu siteler, DEHB'nin belirtileri, nedenleri ve tedavi y繹ntemleri hakk覺nda detayl覺 bilgiler salar.

 • www.dehb.com.tr:DEHB hakk覺nda geni bilgi ve kaynaklar sunan bir site.

 • www.psikolog.org.tr:T羹rk Psikologlar Dernei'nin resmi web sitesi, DEHB ve dier psikolojik bozukluklar hakk覺nda bilgi salar.


Online Eitim Programlar覺:DEHB hakk覺nda online eitim programlar覺 ve webinarlar d羹zenleyen siteler, hem bireyler hem de profesyoneller i癟in faydal覺d覺r.

 • Coursera ve Udemy:DEHB ve dier n繹ro-geliimsel bozukluklar hakk覺nda kurslar sunar.

 • YouTube:DEHB hakk覺nda eitim videolar覺 ve uzman g繹r羹leri i癟eren bir癟ok kanal bulunmaktad覺r.


Bu destek gruplar覺, kurulular ve online kaynaklar, DEHB ile yaayan bireylerin ve ailelerin ihtiya癟 duyduklar覺 bilgi ve destei bulmalar覺na yard覺mc覺 olabilir. Destek almak, DEHB'nin y繹netiminde 繹nemli bir rol oynar ve bireylerin yaam kalitesini art覺r覺r.

Dikkat Eksiklii ve Hiperaktivite Bozukluu Hakk覺nda S覺k癟a Sorulan Sorular (SSS)

Dikkat Eksiklii ve Hiperaktivite Bozukluu (DEHB) nedir?

Dikkat Eksiklii ve Hiperaktivite Bozukluu, dikkat s羹resinin k覺salmas覺, a覺r覺 hareketlilik ve d羹rt羹sellik belirtileriyle karakterize edilen n繹ro-geliimsel bir bozukluktur. Genellikle 癟ocukluk 癟a覺nda balar ve yetikinlikte de devam edebilir.

DEHB'nin belirtileri nelerdir?
DEHB nas覺l tehis edilir?
DEHB tedavisinde hangi ila癟lar kullan覺l覺r?
DEHB tedavi edilmezse ne olur?
DEHB'nin nedenleri nelerdir?
DEHB olan 癟ocuklar i癟in en iyi eitim stratejileri nelerdir?
DEHB olan yetikinler i hayat覺nda nas覺l baar覺l覺 olabilir?
DEHB i癟in alternatif tedavi y繹ntemleri nelerdir?
DEHB hakk覺nda g羹venilir T羹rk癟e kaynaklar nelerdir?

0 g繹r羹nt羹leme0 yorum

Son Yaz覺lar

Hepsini G繹r

喋∼喋

5斗柴0刻靘∼艾整
整閰靘∼整

閰靘∼餈賢
bottom of page