top of page

Siroz Nedir? Sirozun Belirtileri, Nedenleri ve Tedavi Y繹ntemleri

 Siroz Nedir? Sirozun Belirtileri, Nedenleri ve Tedavi Y繹ntemleri

"Siroz Nedir?" Bu soru, karacier sal覺覺 ile ilgili ciddi endieleri olan bir癟ok kii taraf覺ndan s覺k癟a sorulmaktad覺r. Siroz, karacier dokusunun yava yava bozularak sal覺kl覺 dokunun fibroz doku ile deitii ilerleyici bir hastal覺kt覺r. Bu deiimler, karacierin ilevlerini yerine getirememesi ve 癟eitli sal覺k sorunlar覺na yol a癟mas覺 anlam覺na gelir. Bu yaz覺m覺zda, sirozun belirtileri, nedenleri ve m羹mk羹n olan tedavi y繹ntemlerine derinlemesine bir bak覺 ataca覺z. Sirozu anlamak, onunla baa 癟覺kmak ve m羹mk羹nse 繹nlemek i癟in bilinmesi gerekenleri sizlerle paylaaca覺z.


Siroz Nedir? Temel Tan覺m ve Genel Bak覺


Karacier, v羹cudumuzun en 繹nemli organlar覺ndan biridir ve bir癟ok hayati ilevi yerine getirir. Ancak zamanla, 繹zellikle belirli zararl覺 al覺kanl覺klar ve sal覺k durumlar覺 sebebiyle, bu kritik organ ciddi ekilde hasar g繹rebilir. Siroz, karacierin uzun s羹reli hasara uramas覺 sonucunda normal dokusunun yara dokusu (fibrozis) ile deimesi durumudur. Bu deiim, karacierin ilevlerini ciddi ekilde bozar ve bir癟ok sal覺k sorununa yol a癟ar.


Sirozun Tan覺m覺 ve Karacier zerindeki Etkileri


Siroz, genellikle yava ilerleyen bir hastal覺kt覺r ve belirtileri balang覺癟ta fark edilmeyebilir. Karacier dokusunun hasar g繹rmesi, karacierin kan覺 temizleme, toksinleri filtreleme, besinleri ileme ve enfeksiyonlarla savama gibi temel fonksiyonlar覺n覺 engeller. Siroz ilerledik癟e, karacier b羹y羹yebilir veya k羹癟羹lebilir ve sertleir. Bu durum, kan ak覺覺n覺 k覺s覺tlar ve portal hipertansiyona neden olabilir, bu da v羹cuttaki kan bas覺nc覺n覺n anormal ekilde y羹kselmesi demektir.


Sirozun Evreleri ve 襤lerlemesi


Sirozun ilerlemesi genellikle d繹rt ana evreye ayr覺l覺r:


 1. Kompansatuar evre: Bu evrede, karacier hala 癟ou fonksiyonunu yerine getirebilir, ancak belirtiler yava yava ortaya 癟覺kmaya balar.

 2. Dekompansatuar evre: Karacier fonksiyonlar覺nda ciddi azalmalar balar. S覺v覺 birikimi, i癟 kanamalar ve mental fonksiyonlarda bozulma gibi ciddi komplikasyonlar geliebilir.

 3. Gelimi siroz: Bu aamada, karacier hasar覺 daha belirgin hale gelir ve yaam覺 tehdit eden durumlar ortaya 癟覺kabilir.

 4. Son evre siroz: Karacier neredeyse tamamen ilevini yitirmitir ve genellikle karacier nakli gereklidir.


Her bir evre, farkl覺 tedavi yakla覺mlar覺n覺 ve y繹netim stratejilerini gerektirir. Erken tan覺, sirozun ilerlemesini yavalatmada ve hastan覺n yaam kalitesini art覺rmada kritik bir rol oynar. Bu nedenle, risk alt覺nda olduunu d羹羹nen kiilerin d羹zenli sal覺k kontrollerini ihmal etmemesi ve belirtileri fark ettiinde hemen t覺bbi yard覺m almas覺 繹nemlidir.


Bu b繹l羹mde sirozun temel tan覺m覺n覺 ve karacier 羹zerindeki etkilerini, ayr覺ca hastal覺覺n evrelerini ve nas覺l ilerlediini detayl覺 bir ekilde inceledik. Sal覺kl覺 bir karacier i癟in al覺nabilecek 繹nlemler, erken tan覺 ve etkin tedavi y繹ntemleri hayati 繹nem ta覺r. Sirozun ciddiyeti, doru bilgi ve erken m羹dahale ile y繹netilebilir, bu y羹zden bu bilgilerin fark覺nda olmak, hastal覺覺n kontrol alt覺na al覺nmas覺nda b羹y羹k bir fark yaratabilir.


Sirozun Belirtileri Nelerdir?


Siroz, karacierin fonksiyonlar覺n覺n bozulmas覺yla karakterize edilen ciddi bir hastal覺kt覺r. Hastal覺覺n ilerlemesiyle birlikte, belirtiler de giderek artar ve g羹nl羹k yaam覺 derinden etkiler. Sirozun belirtileri hem erken hem de ge癟 d繹nemde farkl覺l覺k g繹sterebilir ve zaman覺nda tan覺mlanmalar覺, hastal覺覺n y繹netiminde kritik bir rol oynar.


Erken ve Ge癟 D繹nem Belirtileri


Erken D繹nem Belirtileri:

 1. Yorgunluk ve genel bir halsizlik hissi

 2. 襤tah kayb覺 veya kilo kayb覺

 3. Kar覺n b繹lgesinde hafif ar覺 veya rahats覺zl覺k

 4. Bulant覺 veya kusma


Bu belirtiler genellikle hafif balar ve zamanla daha belirgin hale gelir. Erken evrede sirozun tehisi konulduunda, hastal覺覺n ilerlemesini yavalatmak ve komplikasyon riskini azaltmak m羹mk羹n olabilir.


Ge癟 D繹nem Belirtileri:

 1. Kar覺n b繹lgesinde su toplanmas覺 (asit)

 2. Ciltte ve g繹zlerde sararma (sar覺l覺k)

 3. Kolay morarma veya kanama

 4. Ayak veya bacaklarda ime

 5. Zihinsel kar覺覺kl覺k veya uyuukluk gibi n繹rolojik belirtiler


Ge癟 d繹nem belirtileri, sirozun ileri safhalar覺nda ortaya 癟覺kar ve bu belirtiler genellikle daha ciddi sal覺k sorunlar覺n覺n habercisidir. Bu aamada, hastal覺k y繹netimi daha karma覺k hale gelir ve bazen yaam覺 tehdit edebilir.


Siroz Belirtilerinin G羹nl羹k Yaama Etkileri


Sirozun belirtileri, g羹nl羹k aktiviteleri ve yaam kalitesini 繹nemli 繹l癟羹de etkileyebilir. Hastalar s覺k s覺k yorgunluk ve enerji eksiklii yaayabilirler, bu da i ve sosyal yaamlar覺n覺 s羹rd羹rmelerini zorlat覺r覺r. Ayr覺ca, karacierin bozulmu fonksiyonlar覺 nedeniyle besinlerin d羹zg羹n bir ekilde ilenememesi, beslenme yetersizliklerine ve ilgili sal覺k problemlerine yol a癟abilir. Bu durum, hastalar覺n diyetlerini 繹nemli 繹l癟羹de deitirmelerini gerektirebilir.

Zihinsel fonksiyonlarda bozulma, 繹zellikle ileri evrelerde, hasta ve yak覺nlar覺 i癟in zorlay覺c覺 olabilir. Bu durum, karar verme yeteneinin azalmas覺 ve haf覺za problemleri gibi sorunlara neden olabilir, b繹ylece hastalar覺n g羹nl羹k yaamlar覺nda ba覺ms覺z hareket etme yetenekleri azal覺r.


Siroz belirtilerinin anla覺lmas覺 ve bu belirtilerin g羹nl羹k yaam 羹zerindeki etkilerinin fark覺nda olunmas覺, hastalar ve bak覺c覺lar覺 i癟in 繹nemlidir. Erken tan覺 ve etkin y繹netim, bu etkileri azaltabilir ve hastalar覺n yaam kalitesini art覺rabilir. Her belirti, hastan覺n durumunun deerlendirilmesi ve uygun tedavi yakla覺mlar覺n覺n belirlenmesi i癟in 繹nemli bir ipucu sunar. Bu nedenle, siroz belirtilerini erken fark etmek ve t覺bbi yard覺m almak, hastal覺覺n kontrol alt覺na al覺nmas覺nda b羹y羹k bir fark yaratabilir.


Sirozun Nedenleri: Temel Tetikleyiciler


Karacier sirozu, bir dizi fakt繹r taraf覺ndan tetiklenebilir ve genellikle birden fazla nedenin bir araya gelmesiyle ortaya 癟覺kar. Bu kompleks durum, karacierin yava yava ilevini yitirmesine ve ciddi sal覺k sorunlar覺na yol a癟abilir. Sirozun en yayg覺n nedenlerini anlamak, hastal覺覺n 繹nlenmesi ve y繹netilmesi a癟覺s覺ndan hayati 繹nem ta覺r.


Alkol Kullan覺m覺n覺n Siroza Etkisi


Alkol, d羹nya genelinde sirozun en s覺k rastlanan nedenlerinden biridir. Alkol羹n a覺r覺 ve d羹zenli t羹ketimi, karacier h羹crelerine dorudan zarar verir ve zamanla karacierin iltihaplanmas覺na neden olur. Bu s羹re癟, 'alkolik karacier hastal覺覺' olarak bilinir ve 羹癟 aamadan oluur:


 1. Alkolik yal覺 karacier: Alkol t羹ketimi sonucunda karacier h羹crelerinde ya birikir.

 2. Alkolik hepatit: Karacierin iltihaplanmas覺 ve h羹cre hasar覺 meydana gelir.

 3. Alkolik siroz: Kronik hasar sonucu karacier sertleir ve ilevini yitirir.


Alkol ba覺ml覺l覺覺 olan bireylerde siroz gelime riski, alkol t羹ketimi az olanlara g繹re 癟ok daha y羹ksektir. Bu nedenle, alkol t羹ketimini s覺n覺rlamak veya tamamen b覺rakmak, siroz geliimini 繹nlemede 繹nemli bir ad覺md覺r.


Hepatit ve Dier Viral Enfeksiyonlar


Viral hepatitler, 繹zellikle Hepatit B ve Hepatit C, d羹nya 癟ap覺nda milyonlarca insan覺 etkileyen ve siroza neden olabilen 繹nemli sal覺k sorunlar覺d覺r. Bu vir羹sler, karacierde uzun s羹reli iltihaplanmaya neden olarak, y覺llar i癟inde karacier dokusunun bozulmas覺na ve siroz geliimine yol a癟abilir:


 • Hepatit B: A覺lama ile 繹nlenmesi m羹mk羹n olmas覺na ramen, enfekte olanlarda kronik hastal覺k riski ta覺r.

 • Hepatit C: Genellikle kan yoluyla bula覺r ve s覺kl覺kla kronikleir.


Her iki durumda da erken tan覺 ve antiviral tedaviler, karacier hasar覺n覺n ilerlemesini 繹nleyebilir ve siroz geliim riskini azaltabilir.


Otomatik Ba覺覺kl覺k Hastal覺klar覺 ve Genetik Fakt繹rler妞


Otoimm羹n hastal覺klar da siroza yol a癟abilir. rnein, otoimm羹n hepatit, karacierin kendi ba覺覺kl覺k sistemi taraf覺ndan hatal覺 bir ekilde sald覺r覺ya uramas覺 ve iltihaplanmas覺 durumudur. Bu s羹re癟 zamanla siroza d繹n羹ebilir.


Ayr覺ca, genetik fakt繹rler de siroz geliiminde rol oynayabilir. rnein, hemokromatoz ve Wilson hastal覺覺 gibi kal覺tsal hastal覺klar, karacierde a覺r覺 mineral birikimine neden olarak karacier hasar覺na ve siroza yol a癟abilir.


Siroz, 癟eitli tetikleyiciler nedeniyle karma覺k bir hastal覺kt覺r ve her bireyde farkl覺 ekillerde ilerleyebilir. Bu nedenle, risk fakt繹rlerinin fark覺nda olmak ve d羹zenli sal覺k kontrolleri, sirozun erken tan覺 ve y繹netiminde kritik 繹neme sahiptir. Karacier sal覺覺n覺 korumak ve siroz geliim riskini azaltmak i癟in sal覺kl覺 yaam tarz覺 se癟imleri yapmak, alkol t羹ketimini kontrol alt覺nda tutmak ve hepatit gibi viral enfeksiyonlardan korunmak 繹nerilir.


Tan覺 Y繹ntemleri: Sirozu Tespit Etmek 蛛儭


Sirozun erken tan覺s覺, hastal覺覺n y繹netiminde kritik bir rol oynar. Erken tehis, hastalar i癟in tedavi se癟eneklerini geniletir ve uzun vadeli sal覺k sonu癟lar覺n覺 iyiletirir. Sirozun tehisi, genellikle bir dizi laboratuvar testi, g繹r羹nt羹leme teknii ve bazen de biyopsi kullan覺larak konulur. Bu testler, hastal覺覺n iddetini deerlendirmeye ve en uygun tedavi plan覺n覺 oluturmaya yard覺mc覺 olur.


Laboratuvar Testleri ve Kan Analizleri


Sirozun tan覺s覺nda kullan覺lan laboratuvar testleri, karacierin fonksiyonlar覺n覺 ve genel sal覺k durumunu deerlendirmek i癟in kritik 繹neme sahiptir. Bu testler unlar覺 i癟erir:


 • Karacier Fonksiyon Testleri (LFT'ler): AST, ALT, Alkalen fosfataz, GGT gibi enzimlerin seviyelerini 繹l癟er. Bu enzimlerin y羹ksek seviyeleri, karacier hasar覺n覺n bir g繹stergesi olabilir.

 • Tam Kan Say覺m覺 (CBC): Anemi veya enfeksiyon belirtileri gibi genel sal覺k sorunlar覺n覺 tespit eder.

 • Koag羹lasyon Testleri: Karacierin kan p覺ht覺lama fakt繹rlerini 羹retme yeteneini deerlendirir.

 • Albumin ve Total Protein Seviyeleri: Karacierin protein sentezleme kapasitesini g繹sterir.


Bu testler, karacier hasar覺n覺n boyutunu ve tipini belirlemenin yan覺 s覺ra, sirozun ilerleyip ilerlemediini anlamada yard覺mc覺 olur.


G繹r羹nt羹leme Teknikleri ve Biyopsi


Sirozun varl覺覺n覺 ve derecesini daha da dorulamak i癟in 癟eitli g繹r羹nt羹leme teknikleri kullan覺l覺r:


 • Ultrasonografi: Karacierin genel yap覺s覺n覺 g繹sterir ve anormal b羹y羹me veya t羹m繹r varl覺覺n覺 kontrol eder.

 • Bilgisayarl覺 Tomografi (BT) ve Manyetik Rezonans G繹r羹nt羹leme (MRG): Karacierin detayl覺 g繹r羹nt羹lerini salar ve daha kesin tehis koymak i癟in kullan覺l覺r.

 • Elastografi: Karacier dokusunun sertliini 繹l癟erek fibrozisin varl覺覺n覺 ve derecesini deerlendirir.


Bazen, bu g繹r羹nt羹leme y繹ntemleriyle elde edilen bilgiler yeterli olmayabilir. Bu durumda, karacier biyopsisiyap覺labilir. Biyopsi s覺ras覺nda, karacierden k羹癟羹k bir doku 繹rnei al覺n覺r ve mikroskop alt覺nda incelenir. Bu ilem, fibroz ve inflamasyon d羹zeyini dorudan g繹rmek ve dier olas覺 karacier hastal覺klar覺n覺 d覺lamak i癟in yap覺l覺r.


Bu tan覺 y繹ntemleri, doktorlara sirozun nedenlerini ve en uygun tedavi y繹ntemlerini belirlemede yard覺mc覺 olur. Erken tan覺 ve etkili m羹dahale, sirozun y繹netilmesinde ve hastan覺n yaam kalitesinin art覺r覺lmas覺nda b羹y羹k bir fark yaratabilir. Her bir tan覺 arac覺, hastan覺n durumuna 繹zel bilgiler sunar ve hastal覺覺n ilerlemesine kar覺 en iyi stratejiyi gelitirmek i癟in kritik 繹nem ta覺r.


Siroz Tedavi Y繹ntemleri: Hastal覺覺 Y繹netmek


Siroz, karacierin ilerleyici bir ekilde ilevini yitirmesiyle karakterize edilen ciddi bir durumdur. Ancak doru tedavi yakla覺mlar覺yla, sirozun etkileri y繹netilebilir ve hasta yaam kalitesi 繹nemli 繹l癟羹de art覺r覺labilir. Sirozun tedavisi, hastal覺覺n nedenine, evresine ve hastan覺n genel sal覺k durumuna g繹re deiiklik g繹sterir. Tedavi se癟enekleri geni bir yelpazeye sahip olup, ila癟 tedavileri, yaam tarz覺 deiiklikleri ve gerektiinde cerrahi m羹dahaleleri i癟erir.


襤la癟 Tedavileri ve Medikal Yakla覺mlar


Siroz tedavisinde kullan覺lan ila癟lar, hastal覺覺n neden olduu belirtileri hafifletmeye ve karacierin daha fazla zarar g繹rmesini 繹nlemeye y繹neliktir:


 • Di羹retikler: Bu ila癟lar, kar覺nda s覺v覺 birikimini azaltarak (asit) hastalar覺n rahatlamas覺na yard覺mc覺 olur.

 • Beta Blokerler: Portal hipertansiyonu azaltmak ve varis kanamalar覺n覺 繹nlemek i癟in kullan覺l覺r.

 • Lakt羹loz ve dier antibiyotikler: Ba覺rsaklardaki amonyak seviyelerini d羹羹rerek, hepatik ensefalopati riskini azalt覺r.

 • Antiviral ila癟lar: Hepatit B veya C gibi viral nedenlerden kaynaklanan sirozda kullan覺l覺r.


Bu ila癟lar, karacier hasar覺n覺 ilerleten s羹re癟leri yavalatmak ve sirozun yol a癟t覺覺 komplikasyonlar覺 kontrol alt覺na almak i癟in 繹nemli ara癟lard覺r.


Yaam Tarz覺 Deiiklikleri ve Beslenme D羹zenlemeleri


Siroz tedavisinde yaam tarz覺 deiiklikleri de b羹y羹k bir rol oynar. Bu deiiklikler, karacier 羹zerindeki y羹k羹 azaltmaya ve genel sal覺k durumunu iyiletirmeye yard覺mc覺 olur:


 • Alkol T羹ketimini Kesmek: Alkol, sirozun en yayg覺n nedenlerinden biridir ve t羹ketiminin durdurulmas覺, karacierin kendini onarmas覺na yard覺mc覺 olabilir.

 • Dengeli ve Sal覺kl覺 Beslenme: D羹羹k sodyum i癟eren diyetler, protein al覺m覺n覺 dengeli bir ekilde ayarlamak ve yeterli kaloride beslenmek, 繹zellikle 繹nemlidir.

 • Fiziksel Aktivite: D羹zenli egzersiz, genel sal覺k durumunu iyiletirir ve karacier sal覺覺n覺 destekler.


Karacier Nakli ve Cerrahi Se癟enekler


襤leri evre sirozda, bazen karacier nakli ka癟覺n覺lmaz hale gelebilir. Karacier nakli, hasarl覺 karacieri sal覺kl覺 bir don繹r karacieri ile deitirmeyi i癟erir ve genellikle son 癟are olarak g繹r羹l羹r. Nakil i癟in uygunluk, hastan覺n genel sal覺k durumu ve nakil sonras覺 yaam beklentisi gibi fakt繹rlere bal覺d覺r.


Siroz tedavisi, multidisipliner bir yakla覺m gerektirir ve genellikle gastroenterologlar, hepatologlar, diyetisyenler ve dier sal覺k profesyonelleri taraf覺ndan y羹r羹t羹l羹r. Her hastan覺n durumu benzersiz olduundan, tedavi planlar覺 kiiselletirilir ve d羹zenli takip ile desteklenir.

Bu tedavi y繹ntemleri, siroz hastalar覺na umut ve iyileme f覺rsat覺 sunar. Erken tehis ve etkin tedavi, sirozun ilerlemesini yavalatarak hastalar覺n yaam kalitesini art覺rabilir ve uzun vadeli sal覺k sonu癟lar覺n覺 iyiletirebilir. Tedavi s羹reci, hastan覺n aktif kat覺l覺m覺n覺 ve d羹zenli t覺bbi takibi gerektirir, b繹ylece her ad覺mda en iyi sonu癟lar elde edilebilir.


Siroz ve Yaam Kalitesi: G羹nl羹k Yaamda Uyum


Siroz, hastalar i癟in bir癟ok zorluk getirir, ancak uygun yaam tarz覺 deiiklikleriyle bu zorluklar覺n 羹stesinden gelmek m羹mk羹nd羹r. Hastal覺覺n ilerlemesini yavalatmak ve yaam kalitesini art覺rmak i癟in diyet ve egzersiz d羹zenlemeleri, ayr覺ca zararl覺 al覺kanl覺klardan ka癟覺nma b羹y羹k 繹nem ta覺r. Bu b繹l羹mde, siroz hastalar覺n覺n g羹nl羹k yaamlar覺n覺 iyiletirecek pratik 繹neriler sunulmaktad覺r.


Diyet ve Egzersiz nerileri踝


Sirozla yaamak, beslenme al覺kanl覺klar覺n覺z覺 ve fiziksel aktivite d羹zeyinizi g繹zden ge癟irmenizi gerektirir. 襤te baz覺 temel 繹neriler:


 • D羹羹k Sodyumlu Diyet: Sirozlu hastalar s覺kl覺kla kar覺n b繹lgesinde s覺v覺 birikimi (asit) yaarlar. Bu durumu y繹netmek i癟in d羹羹k sodyumlu bir diyet uygulamak 繹nemlidir. 襤lenmi g覺dalardan ka癟覺nmak ve evde taze yemek piirmek, sodyum al覺m覺n覺 kontrol alt覺nda tutman覺n iyi bir yoludur.

 • Dengeli Protein Al覺m覺: Karacier hastal覺klar覺 olan kiilerin protein ihtiya癟lar覺 繹zeldir. Hem 癟ok fazla hem de 癟ok az protein, sal覺k sorunlar覺na yol a癟abilir. Diyetisyeninizle 癟al覺arak, size uygun protein al覺m miktar覺n覺 belirleyin.

 • D羹zenli Egzersiz: Fiziksel aktivite, genel sal覺k durumunu iyiletirmeye yard覺mc覺 olur ve siroz hastalar覺 i癟in 繹zellikle faydal覺d覺r. Y羹r羹y羹, hafif aerobik egzersizler ve y羹zme gibi aktiviteler, enerji seviyelerini y羹kseltir ve v羹cut kompozisyonunu iyiletirir.


Alkol ve Zararl覺 Al覺kanl覺klardan Ka癟覺nma恫


Alkol, sirozun en yayg覺n nedenlerinden biridir ve sirozlu hastalar i癟in kesinlikle ka癟覺n覺lmas覺 gereken bir maddedir. Alkol t羹ketimi durdurulduunda, karacierin daha fazla zarar g繹rmesi engellenir ve baz覺 durumlarda karacier fonksiyonlar覺n覺n bir k覺sm覺 iyileebilir. Ayr覺ca, sigara i癟mek ve gereinden fazla ila癟 kullanmak gibi dier zararl覺 al覺kanl覺klardan uzak durmak da 繹nemlidir.


Sirozlu hastalar覺n yaam kalitesini art覺rmak i癟in aa覺daki ad覺mlar 繹nerilir:


 1. D羹zenli Sal覺k Kontrolleri: Siroz ilerledik癟e farkl覺 sal覺k problemleri ortaya 癟覺kabilir. D羹zenli doktor ziyaretleri ve sal覺k kontrolleri, olas覺 komplikasyonlar覺n erken tehis ve tedavisinde yard覺mc覺 olur.

 2. Destek Gruplar覺: Sirozla baa 癟覺kmak zorlay覺c覺 olabilir. Destek gruplar覺 ve dier sosyal kaynaklar, hem bilgi hem de moral destei salar.


Siroz tehisi, yaam tarz覺n覺zda 繹nemli deiiklikler yapman覺z gerektii anlam覺na gelir. Ancak bu deiikliklerle, hastal覺覺n etkilerini azaltabilir ve daha aktif, sal覺kl覺 bir yaam s羹rebilirsiniz. Her ad覺m, karacier sal覺覺n覺 desteklemeye ve g羹nl羹k yaam覺n覺zda daha rahat bir uyum salamaya y繹neliktir.


Siroz Hakk覺nda S覺k癟a Sorulan Sorular (SSS)

Siroz nedir?

Siroz, karacierin y覺llar i癟inde giderek sertleip ilevini yitirmesi durumudur. Karacier dokusunun yaralarla (fibrozis) dolmas覺 ve normal ilevlerini yerine getirememesiyle karakterize edilir.

Sirozun belirtileri nelerdir?
Sirozun en yayg覺n nedenleri nelerdir?
Siroz nas覺l tehis edilir?
Sirozun tedavisi var m覺?
Sirozun ilerlemesini nas覺l yavalatabilirim?
Siroz tedavisi i癟in hangi doktora bavurmal覺y覺m?
Siroz kal覺c覺 m覺d覺r?
Siroz 繹l羹mc羹l m羹d羹r?
Sirozdan korunmak i癟in ne yapabilirim?

11 g繹r羹nt羹leme0 yorum

Son Yaz覺lar

Hepsini G繹r

喋∼喋

5斗柴0刻靘∼艾整
整閰靘∼整

閰靘∼餈賢
bottom of page